in , ,

DENİZ HUKUKU SORULARI- 2

DENİZ HUKUKU SORULARI-2 [100.sorudan sonrası ]

 • Yola elverişlilik belgesi olmayan gemi ………………..
 • a) Yük taşıyamaz
 • b) Ticari faaliyette bulunamaz
 • c) Yolcu taşıyamaz
 • d) Yük taşır, yolcu taşıyamaz
 • e) Hiçbir şekilde hareket edemez

 •  50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki               kuruluşların hangisi yetkilidir?
 • a) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
 • b) Liman Başkanlıkları
 • c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
 • d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
 • e) Devlet Denetleme Kurulu

 • 50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
 • a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
 • b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
 • c) Liman Başkanlıkları
 • d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
 • e) Devlet Denetleme Kurulu

 • 500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
 • a) Liman Başkanlıkları
 • b) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
 • c) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
 • d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
 • e) Devlet Denetleme Kurulu

 • 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
 • a) Liman Başkanlıkları
 • b) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
 • c) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
 • d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
 • e) Devlet Denetleme Kurulu

 • 50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
 • a) Marmara Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu
 • b) Liman Başkanlıkları
 • c) Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
 • d) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
 • e) Devlet Denetleme Kurulu

 • 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir?
 • a) Bu kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 GRT ve üstü gemilere uygulanır
 • b) Bu kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır
 • c) Bu kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da uygulanır
 • d) Bu kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır
 • e) Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini kapsam dışında kalan gemilere uygulamaya yetkilidir

 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gemi vasfı taşımaz? 
 • a) Yüzer havuz b) Mavna
 • c) Boğaz’da lokanta olarak işletilen gemi
 • d) Kik e) 2 kişilik yelkenli yarış teknesi

 • Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • a) Gemiadamının şikayet etmesi işverene iş akdini bozma hakkı vermez.
 • b) Gemiadamının şikayete başvurması işverene işten çıkarma hakkı verir
 • c) İşveren yasada belirtilen koşulların gereklerine uyarak gemiadamının hizmet akdine son verecektir
 • d) İşçinin sendikaya üye olması işverene işten çıkarma hakkı vermez
 • e) İş saatleri dışında işçi sendikaları faaliyetlerine katılmaları işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermez

 • Aşağıdakilerden hangisi Deniz İş Kanunu sürelerine uymak zorunda değildir?
 • a) 3,Mühendis b) Süvari c) Kamarot
 • d) Güverte Lostromosu
 • e) Birden fazla mühendis olan gemilerde baş mühendis

 • Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ve yardım ücretinin tayininde dikkate alınması gereken unsurlardan değildir?
 • a) Harcanan zaman
 • b) Emek
 • c) Kullanılan malzemenin değeri
 • d) Kurtarılan yükün değeri
 • e) Kurtaranın özel maksatlı gemi alması
  • Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden değildir?
  • a) Temlik
  • b) Geminin kurtarılamayacak şekilde batması
  • c) Geminin müsaderesi
  • d) Mülkiyet hakkından feragat ve bırakma
  • e) Geminin adli makamlarca haczedilmesi

   

  • Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın resen sicilden terkin yollarından değildir?
  • a) Talep üzerine terkini gerektiren hallerin sicil memurluğuna bildirilmemesi
  • b) Tescili caiz olmayan bir geminin tescil edilmesi
  • c) Geminin mevut olmadığına / denizcilikte kullanılmayacağına kanaat getirilmiş olması
  • d) Geminin Türk Bayrağı çekme hakkını kaybetmesi
  • e) Abandan yolu

   

  • Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?
  • a) Tescilin bildirici ve yaratıcı etkisi
  • b) Sicilin aleniyeti
  • c) Sicile itimat prensibi
  • d) Tescilin bildirici etkisi
  • e) Sicilin karine fonksiyonu

   

  • Konişmento aşağıda yazılı hususlardan hangisini ihtiva etmez?
  • a) Geminin adı ve tabiyeti
  • b) Donatanın adı ve soyadı
  • c) Kaptanın adı ve soyadı
  • d) Yükleme limanı
  • e) Boşaltma limanı

   

  • Kara zararlarının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  • a) Yükleme sırasında meydana gelen zararlar
  • b) Boşaltma sırasında meydana gelen zararlar
  • c) Yükleme öncesi, boşaltma sonrası meydana gelen zararlar
  • d) Yüklemeden boşaltmaya meydana gelen zararlar
  • e) Karadaki yapılara verilen zararlar

   

  • Haricen belli olan yük hasarlarında gönderilenin ihbar süresi ne kadardır?
  • a) Yükün teslimi sırasında b) 3 gün c) 1 ay
  • d) 5 gün e) 2 gün

   

  • Haricen belli olmayan yük hasarlarında gönderilenin ihbar süresi ne kadardır?
  • a) 1 yıl b) 1 ay c) 3 gün
  • d) 6 ay e) 7 ay

   

  • Aşağıdakilerden hangisi taşıyanın sorumsuzluk hallerinden değildir?
  • a) Sevk ve idare kusuru b) Savaş hali c) Ticari kusur
  • d) Deniz tehlikesi e) Yangın zararları

   

  • Aşağıdaki hallerden hangisinde taşıyan ancak şahsi kusuru varsa sorumludur?
  • a) Yangın     b) Sevk ve İdare kusuru c) Ticari kusur  d) Çatma
  • e) Taşıyan şahsi kusurla olan her hal ve durumda kesin sorumludur

   

  • Aşağıdakilerden hangisi ticari kusur sayılmamaktadır?
  • a) Yükün havalandırılmaması
  • b) Yükün başka bir yük ile kirlenmesi
  • c) Ambar kapaklarının ve havalandırma boru başlıklarının sıkılaştırılmaması
  • d) Sintine suyu pompalamada ihmal
  • e) Yükleme öncesi yüke uygun fumigasyon işleminin yapılmaması

   

  • Aşağıdakilerden hangisi koli/parça başına sorumluluk sisteminin uygulanma şartlarından değildir?
  • a) Yükün cinsinin yükleme başlamadan önce bildirilmemiş olması
  • b) Yükün değerinin yükleme başlamadan önce bildirilmemiş olması
  • c) Konişmentoya yükün cins ve değerinin yazılmamış olması
  • d) Yükün cins ve değerinin belirlenemeyecek durumda olması
  • e) Konişmentoya yükün cinsinin yazılmış olması

   

  • Yolculuk geminin ziyaıyla bittiği taktirde aşağıdakilerden hangisi “varma yeri” kabul edilir?
  • a) Yolculuğun bittiği yer
  • b) Yükün emniyet altına alındığı yer
  • c) Konişmentoda varma yeri olarak belirtilen yer “varma yeri” olarak kalmakla devam eder
  • d) Bağlama limanı
  • e) Donatanın merkezinin bulunduğu yer
   • Konişmento aşağıdakilerden hangisi arasında hukuki ilişkilerde esas tutulmaktadır?
   • a) Taşıyan ile taşıtan
   • b) Donatan ile taşıyan
   • c) Taşıyan ile yükleten
   • d) Taşıyan ile gönderilen
   • e) Taşıtan ile donatan

    

   • Aşağıdakilerden hangisi navlun sözleşmesi hükümlerine göre tayin edilir?
   • a) Yükleten ile gönderilen
   • b) Donatan ile taşıyan
   • c) Taşıyan ile taşıtan
   • d) Taşıyan ile gönderilen
   • e) Taşıtan ile donatan

    

   • Aşağıdakilerden hangisi geminin “Bağlama Limanı” ile ilgili değildir??
   • a) Geminin tescil edileceği sicil dairesinin belirlenmesi
   • b) Sörvey yapılacağı yerin belirlenmesi
   • c) Kaptanın donatanı temsil yetkisinin sınırlarının belirlenmesi
   • d) Donatan aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin belirlenmesi
   • e) Geminin seferlerinin yönetildiği yerin belirlenmesi

    

   • Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi, Türk Hukuku*na göre navlun sözleşmesi değildir?
   • A)  Kırkambar sözleşmeleri
   • B) “Time charter” (zaman üzerine çarter) sözleşmeleri
   • C) Tam çarter sözleşmeleri
   • D) Kısmi çarter sözleşmeleri
   • E) “Bare boat charter” (çıplak gemi çarteri) sözleşmeleri

    

   • Aşağıdakilerin hangisi “time charter” (zaman üzerine çarter) de söz konusu değildir?
   • A) Personel giderlerini çarterer öder.
   • B) Yakıt giderlerini çarterer öder.
   • C) Liman giriş çıkış masraflarını çarterer öder.
   • D) Çarter bedelini çarterer öder.
   • E)  Kanal geçiş ücretlerini çarterer öder.

    

   • Aşağıdakilenn hangisi konişmentonun tanımına dahil değildir?
   • A) Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
   • B) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin belge
   • C) Yükün varma umanında hak sahibi kişiye teslim edileceğine ilişkin taahhüdü içeren belge
   • D) Yükü temsil eden bir belge
   • E)  Kıymetli evrak niteliğinde bir belge

    

   • Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi donatanların sorumluluğu ile ilgilidir?
   • A) 1924 Brüksel Konvansiyonu, 1968 Visby Kuralları. 1978 Hamburg Kuralları
   • B) 1924 Brüksel, 1957 Brüksel ve 1976 Londra Sözleşmeleri
   • C) 1950-1974-1994 York – Amvers Kuralları
   • D) 1969 CLC ve 1971 FUND Sözleşmeleri ve 1992 Protokolleri 
   • E) 1973-1978 MARPOL ve 1974 SOLAS Sözleşmeleri

    

    

   • Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili’ni ile ilgili değildir?
   • A) Resmi sicildir 
   • B) Gemiadamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler.
   • C) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır.
   • D) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar.
   • E) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler.

    

   • Aşağıdaki hallerden hangisinde donatanın sınırlı sorumluluğu TTK Madde 984 ‘e göre sınırsız hale gelir?
   • A) Alacak, donatan tarafından yapılmış olup yerine getirilmesi kaptanın görevlerinden olan bir sözleşmenin ifa edilmemesinden, noksan veya ifena ifasından doğmuşsa
   • B) Alacak kaptanın özel bir vekaletle değil sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu yasal yetkiye dayanarak yaptığı bir hukuki işlemden doğmuşsa
   • C) Kaptan seferde iken, kendisine tanınan yasal yetkilerini kullanmış ve bundan bir borç doğmuşsa 
   • D) Donatan mukaveleyi yapmakla kalmamış, mukavelenin yerine getirilmesini ayrıca garanti etmişse
   • E) Alacak gemiadamlarının birinin kusurundan doğmuşsa

    

   • Aşağıdakilerin hangisi hukuken kıymetli evrak niteliğindedir?
   • A) Yükleme konişmentosu
   • B) Tesellüm konişmentosu
   • C) Yük senedi
   • D) Kargo raporu
   • E) Manifesto
   • TTK Madde 1062’ ye göre Aşağıdaki hallerden hangisinde taşıyan kendi kusura olmadıkça sorumlu değildir?
   • A) Zararın, gemiadamlarının gemideki yüke ilişkin kusurlu hareketlerinden doğması halinde 
   • B) Zararın, gemiadamlarının geminin şevkine veya başka teknik idaresine ilişkin kusurlu hareketlerinden veya yangından doğması halinde
   • C) Zararın. gemiadamlarının daha ziyade yükün menfaati icabı olarak aldıktan tedbirlerdeki kusurlarından doğması halinde
   • D) Zararın, gemiadamlarının yüke kasden zarar vermesinden doğması halinde
   • E) Zararın yükün seyir esnasında yağmur suyundan ıslanmasından veya atmosferik pastan doğmuş olması halinde

    

   • Aşağıdakilerin hangisi taşıyanın haklarından biri değildir?
   • A) Hapis hakkı
   • B) Navlun talep hakkı
   • C) Gerektiğinde navlun sözleşmesinden cayma hakkı
   • D) Rehin hakkı
   • E) Rücu hakkı

    

   • Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1235. Madde’si kapsamındaki gemi alacaklısı hakkı değildir?
   • A) Klavuz ücretleri, kurtarma yardım ücret ve masraftan 
   • B) Geminin sigortacılarına olan borçlan
   • C) Liman resimleri fener karantina ücretleri                                                             
   • D) Müşterek avarya garame borçları
   • E) Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacaklar

    

   • Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK’ da yer alan gemi tanımıdır?
   • A) Tahsis gayesi ne olursa olsun denizde kürek veya yelken  kullanmaksızın hareket edebilen her türlü tekne gemidir
   • B) Tahsis edildiği gayeye uygun  olarak kullanılma»  denizde hareket imkanına bağlı bulunan büyük-küçük her türlü tekne gemidir.
   • C) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemidir

   0) Denizde kürek veya yelkenden başka alette yola çıkabilen her araç, adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun gemi denir. E) Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir.

    

   • Aşağıdakilerden hangisi geminin teferruatıdır (takımlarıdır)?
   • A)  Dümen donanımı B)  Makine C)  Kazan 
   • D) Radar E) Pervane

    

   • Aşağıdaki klavuzluk sistemlerinden hangisi Türkiye’de bulunmamaktadır?
   • A)  Liman klavuzluğu
   • B)  Mecburi müşavir klavuzluk
   • C)  İhtiyari klavuzluk
   • D) Mecburi sevk ve idare klavuzluğu
   • E) Boğaz klavuzluğu

    

   • Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK Madde 947 aşağıdakilerden hangisini kapsar?
   • A) 3. kişilerin gemiadamlarına verdiği zararları 

            B)Gemiadamlarının görevlerini yaparken 3. kişilere verdikleri zararları

   • C) Gemiadamlarının 3 kişilere verdikleri bütün zararlar
   • D) 3. kişilerin yüke ve gemiye verdikleri zararı
   • E) Donatanın özel talimatı ile yapılan iş sırasında verilen zararları

    

   • Yükün ziya / hasarından dolayı taşıyan aleyhine açılacak davanın zaman aşımı süresi ne kadardır?
   • A) 6 ay       B) 1 yıl C) 5 yıl       D) 3 ay E) 5 ay
   • Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı bir yılda en çok kaç gün olmalıdır?
   • A) 90 gün B) 50 gün C) 90 işgünü
   • D) 50 işgünü E) 60 işgünü

    

   • Aşağıdakilerden hangisi müşterek avarya şartlarından değildir?
   • A) Tehlike unsuru
   • B) Fevkalade fedakarlık
   • C) Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış gemi veya yük
   • D) Makul hareket tarzı
   • E) Olağandışı masraf

    

    

   • Yolcu motoru,
   • A) Tam boyu 35 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, sadece limanda çalışan ticari tekneleri ifade eder
   • B) Tam boyu 25 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, sadece limanda çalışan tekneleri ifade eder
   • C) Tam boyu 40 metrenin altında olan ve yolcu taşıyan, liman veya 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
   • D) Tam boyu 30 metrenin altında olan ve 100 mil ile sınırlı liman seferi bölgelerinde çalışan ticari tekneleri ifade eder
   • E) Tam boyu 40 metrenin altındaki Türk karasularında yolcu taşıyan tekneleri ifade eder

    

   • Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
   • a) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler.
   • b) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
   • c) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
   • d) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil açılmadan yapılan seferler.
   • e) Sadece liman hudutları dahilindeki seferler.

    

   • Yıllık izin süresi 10 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır?
   • a) 10 gün b) 15 gün c) 20 gün
   • d) 25 ay e) 30 ay

    

   • Aşağıdakilerden hangisi “Kabotaj Hakkı” nın tanımıdır?
   • a) Bir devletin kendi karasuları içerisinde ve dışında deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması
   • b) Bir devletin kendi karasuları dışındaki sularda deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması
   • c) Bir devletin kendi karasuları içerisinde deniz ticareti yapabilmek yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması
   • d) Bir devletin kendi karasuları içinde ve dışında yük taşıma yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması
   • e) Bir devletin kendi karasuları içinde yolcu taşıma, dışında ise sair taşıma yetkisini ve hakkını sadece kendi vatandaşlarına ve kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıması

    

   • Hizmet sözleşmesini fesih yetkisi sebebin gerçekleşmesinden itibaren aşağıdaki sürede kullanılmalıdır?
   • a) 2 yıl b) 6 ay c) 10 ay
   • d) 12 ay e) 5 yıl

    

   • İşveren işe aldığı gemiadamına en geç,
   • A) 10 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
   • B) 20 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
   • C) 15 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
   • D) 25 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır
   • E) 30 gün içinde gemiadamı çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır

    

   • Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
   • A) Kıdem tazminatının hesabında son yılın ortalama aylığı esas alınır
   • B) Kıdem tazminatının hesabında son aylık ücret esas alınır
   • C) Kıdem tazminatının hesabında sefer, parça başı, akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suratiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas alınır
   • D) Aynı kıde süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez
   • E) Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı taktirde esas ücret, gemiadamının işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır

    

    

   • Feshi ihbar süreleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   • A) İşi altı ay sürmüş gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra sona erer
   • B) İşi bir buçuk yıl ila üç yıl arası süren gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra sona erer
   • C) İşi üç yıldın fazla sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren sekiz hafta sonra sona erer
   • D) Süresi belirsiz hizmet akdi Deniz İş Kanunu md 14 hükmündekiler dışında gemiadamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz
   • E) İşi üç yıldın fazla süren gemiadamı için bildirimin yapılmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz

    

   • Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   • A) Hizmet sözleşmesi belli bir süre için yapılabilir
   • B) Hizmet sözleşmesi süresiz yapılabilir
   • C) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılabilir
   • D) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa fesih ihbarıyla sona erer
   • E) Hizmet sözleşmesi belli bir sefer için yapılmışsa varma limanında yükün boşaltılmasıyla sona erer

    

   CEVAP ANAHTARI

    

   1.E31.E61.D91.E121.D151.E
   2.B32.E62C92.C122.E152.D
   3.B33.A63.A93.C123.A153.
   4.D34.B64.E94.D124.D154.
   5.A35.D65.E95.A125.C155.
   6.E36.C66.A96.B126.B156.
   7.A37.E67.B97.E127.E157.
   8.C38.B68.E98.C128.A158.
   9.E39.D69.D99.D129.A159.
   10.E40.E70.A100.B130.B160.
   11.B41.D71.B101.B131.B161.
   12.D42.E72.C102.B132.D162.
   13.A43.B73.B103.C133.A163.
   14.D44.D74.E104.A134.B164.
   15.B45.D75.A105.C135.C165.
   16.D46.A76.A106.B136.B166.
   17.C47.B77.E107.B137.E167.
   18.E48.C78.A108.D138.D168.
   19.C49.C79.D109.B139.D169.
   20.C50.E80.A110.E140.B170.
   21.A51.A81.E111.E141.171.
   22.E52.C82.D112.C142.C172.
   23.D53.B83.B113.E143.D173.
   24.C54.B84.A114.A144.C174.
   25.E55.B85.A115.B145.B175.
   26.B56.E86.D116.C146.B176.
   27.A57.E87.A117.A147.C177.
   28.B58.C88.D118.C148D178.
   29.D59.A89.D119.C149.C179.
   30.C60.C90.C120.A150.A180.

    

    

    

Yazar Hakan KAPLAN

Hakan Kaplan - DARGEB Kurucu
Denizcilik eğitimine 2011'de başladı. İzmir Güzelbahçe denizcilik lisesi güverte bölümünü 2015'de ve Yalova Üniversitesi - Deniz Ulaştırma İşletme bölümünü 2017 de derece ile tamamladı. Şuan aktif olarak Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğine devam ediyor.Toplamda denizcilik eğitiminin 9.yılında. DARGEB platformuna kurucu ortaklık yaptı. İnstagram'da @suvaribeyinnotdefteri 'ni kurdu.Güncelleme tarihi:2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

DENİZ HUKUKU

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KADIN 1