in

Denizcilik Sektöründe Kadın | Projeler ve Platformlar

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de denizciliğin önemi büyüktür ve kadınlarımız da denizlerimiz kadar kıymetlidir.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YER ALAN KADINLARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Deniz zaten bir mücadeleyken, kadınsanız iki katı mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bir zamanlar “denizde kadınlar uğursuzluk getirir”  inanışından dolayı gemiye alınmayan kadınlar, fırtınalı bir mücadelenin ardından gemiye çıktılar. Erkek işi denilen denizcilikte haklar elde edip başarılı işlere imza atarak ve önemli pozisyonlar ve mevkiler edinerek denizciliğin yalnızca erkeklerin elinde olmadığını, fırsat eşitliği tanındığında kadınların da en az erkekler kadar denizci olabileceğini gösterdiler. Bugün dünya denizciliğinde sadece %2 gibi küçük bir paya sahip olan kadınlar, dirençleri ve mücadeleleri ile ilerleyen zamanlarda çok daha büyük bir paya sahip olacaklar, çünkü buna inanıyorlar.

Kadınlar, tarihin her döneminde toplumsal yaşamda yer edinme ve varlık gösterme çabası içinde olmuşlardır. Özellikle erkek egemen olduğu düşünülen mesleklerde iş dünyasına girmek isteyen kadınlar, dogmatik düşünceler ve önyargılar nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşmaktadır.

Denizcilik sektörü, erkek egemen bir sektör olarak bilinmektedir. Türkiye’de  denizcilik sektöründe çalışan kadınların oranı yüzde 0,5’tir. Türkiye’de denizcilik sektöründe kadınların varlığı 1980’li yıllardan sonra başladı. Ticari gemilerde istihdam ve denizcilik okullarına kabul ise 1991 yılından sonra gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB) geçen yılki kayıtlarına göre, halen Türkiye’de 135.354 aktif gemi insanı bulunuyor. Zabitan sınıfında 921 kadın çalışan, 44.094 erkek çalışan, tayfa sınıfında ise 3.996 kadın çalışan, 86.343 erkek çalışan yer alıyor.

Denizci kadınlar, bu sektörde eşit haklara, fırsatlara ve saygıya sahip olmak için mücadele etmektedirler. Ancak, denizci kadınlar, hem eğitim hem de iş hayatlarında cinsiyet ayrımcılığı, taciz, mobbing, önyargı, ayrımcı yasalar, sosyal baskı, ailevi sorunlar gibi pek çok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklar, denizci kadınların mesleki gelişimlerini, motivasyonlarını, performanslarını ve yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir.

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan denizcilik mesleği de 20. yüzyıla kadar tek cinsiyetli bir alan olarak görülüyordu. Kadınların gemide uğursuzluk getireceğine inanılması da denizcilik tarihinde yaygın bir batıl inançtı. Eski denizciler, gemilerin kadın olduğuna inanırlardı ve bu nedenle gemide kadın bulundurmanın uğursuzluk getireceğine inanırlardı. Bu inanç bilimsel verilere dayanmamakta ve modern kültürde dilden dile dolaşan bu söylem kabul görmemenin mazereti olarak kabul edilmemektedir.

Kadınlar, denizcilik sektöründe liman işletmeciliği, gemi kaptanlığı, gemi makine mühendisliği,tersanecilik ve turizm gibi farklı alanlarda çeşitli pozisyonlarda görev almaktadır. Kadın çalışanlar genellikle karada ofis ve denizcilikle ilgili çeşitli şirketlerde çalışmaktadırlar. Gemi personeli arasında kadınların sayısı son derece az olmakla birlikte, son yıllarda artış gözlemlenmektedir. Ancak, birçok kadın staj döneminde karşılaştığı zorluklar nedeniyle mesleğe karşı soğuyabilmektedir. Bugün birçok şirket, kadın gemi zabitleri veya stajyerleri çalıştırmayı tercih etmemektedir.

Günümüzde, kadınlar denizcilik sektöründe meslek seçiminden eğitimine, işe alımından terfi etmelerine, ücretlerine ve çalışma koşullarına kadar pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaktadır. Maalesef, denizci kadınların zayıf, duygusal, korkak veya yeteneksiz olduğuna dair önyargılar hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bu önyargılar, kadın denizcilerin mesleklerine adım atmalarını, eğitim almalarını, iş bulmalarını, kariyer yapmalarını ve saygı görmelerini engellemektedir. Kadın denizciler, erkek meslektaşlarına göre daha az iş fırsatı, daha düşük ücret, daha az terfi, daha fazla iş yükü, daha az eğitim ve destek, daha fazla ayrımcı uygulama ve tutumlarla karşı karşıyadır.Alınan kararlar ve imzalanan anlaşmalara karşın kadın denizciler açısından halen tüm dünyada çözümlenmesi gereken sorunlar mevcuttur.

Oranı düşük olmakla birlikte önem derecesi açısından denizde çalışan kadınların en büyük sorunlarından biri tacizdir. Taciz ve mobbing, denizci kadınların hem eğitim hem de iş hayatlarında maruz kaldıkları psikolojik, duygusal ve cinsel saldırılardır. Taciz ve mobbing, denizci kadınların kişilik haklarına, onuruna, özgürlüğüne, sağlığına ve güvenliğine zarar vermektedir. Denizci kadınların stres, kaygı, depresyon, özgüven kaybı, iş tatminsizliği, işten ayrılma, iş kazaları, hastalıklar, intihar gibi olumsuz sonuçlar yaşamalarına neden olmaktadır. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre,kadın denizcilerin %26’sı tacize maruz kalmıştır. Bunun %19’u psikolojik, %4’ü duygusal ve %3’si cinsel taciz olarak belirtilmiştir.

Buna ek olarak, kadınlar başlangıçta kabul görmede, bazen de kendilerini “kanıtlamak” zorunda kalmalarından dolayı sorunlar yaşar. Bununla birlikte, zamanla mürettebat ile bütünleştirir ve meslektaşları tarafından kabul görür ve takdir edilirler. Bir kadın gemi mühendisinin saçlarını traş etmesi örneğinde olduğu gibi bazı kadınların gemide taciz edilmekten kaçınma önlemleri aldığı bildirilmiştir (ILO, 2003).

Ayrıca, denizcilik sektöründe denizci kadınların yaşadığı zorluklardan bir başkası, sosyal ve ailevi sorunlardır. Denizci kadınlar, toplumun ve ailenin beklentilerine, geleneklerine, değerlerine, rollerine uygun davranmak zorunda bırakılmaktadır. Denizci kadınlar, hem iyi bir denizci hem de iyi bir eş, anne, kız, arkadaş olmak için çaba göstermektedir.

Kadınları gemide çalışmasının sosyal önemi yadsınamaz, her şeyden önce kadın denizci olması gemide daha normal bir sosyal çevre yaratmasıdır.

 

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KADINLARA YÖNELİK PROJE VE PLATFORMLAR

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kadınlar, denizcilik sektöründe önemli bir rol oynamış ve belirgin bir kimlik kazanmıştır. Ülke, dünya deniz ticaretinde 27,6 milyon deadweight tonajını aşan kapasitesiyle 14. sırada yer almakta ve 1.530 gemiyi yönetmektedir (UNCTAD, 2015). Ancak, kadın denizci istihdamına yönelik çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

2010 Manila Diplomatik Konferansı’nda, kadın ve erkeklerin gemilerde eşit şekilde istihdam edilmesi için denizcilik eğitimine eşit erişim imkanlarının önemi vurgulanmış ve “Denizcilik Sektörüne Kadınların Katılımının Teşviki” kabul edilmiştir. Bu, denizcilik mesleğinde kadınların rolünü vurgulamayı ve kadınların denizcilik eğitimine daha fazla katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Millennium Development Goals (MDG) toplantısında da “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitliği Teşvik Etmek ve Kadınları Güçlendirmek” için denizcilik sektöründeki kadınların mesleklerini geliştirmek için gerekli olan pratik tecrübeye sahip olmalarını sağlamak için mesleki eğitim fırsatlarının sağlanması kararı alınmıştır (STCW / CONF.2 / 32, 2010). Türkiye dahil olmak üzere 189 Birleşmiş Milletler üye ülkesi ve en az 23 uluslararası örgüt, 2015 yılına kadar bu hedeflere ulaşmayı kabul etmiştir (Grown et al. 2005).

“Deniz Eğitiminde ve Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Farkındalık (GECAMET)” projesi, denizcilik sektöründe çalışan ve rol model olabilecek kadınları bulmayı, onlardan tavsiyeler almayı ve cinsiyet ayrımcılığına karşı kamusallaştırarak paylaşmayı amaçlamaktadır. Proje, kadın ve erkeklerin cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 

YAKAMOZ SEMPOZYUMU

Fark yaratmak, fark yaratanlarla tanışmak ve farkındalığı arttırmak.

Yakamoz sempozyumu “Denizin Işıltısı Kadınlarımız” mottosuyla ilk olarak 8 Mart 2016 da düzenlendi.

Sempozyumun amacı, öncelikle TMMOB GEMİMO bünyesindeki kadın denizci üyelerin bir araya gelerek özellikle kız öğrencilerin staj sorununa çözüm oluşturmak olarak başlamış, daha sonra tüm kadın denizcilerin sorunlarına hitap eden ve bir yol haritası oluşturan bir yapıya dönüşmüştür. Sempozyum, başarılı kadın denizcilerin mesleki başarılarını, mesleğin zorluklarını ve teşvik edici yönlerini paylaşarak denizcilikte yeni başlayan öğrenci ve meslektaşlar arasında farkındalık yaratmayı, denizcilikteki mesleki yaşamlara ışık tutmayı ve dayanışma oluşturmayı hedeflemektedir.

Kadın denizcilerin karşılaştığı engel, toplumsal önyargılar ve sektöre uzun yıllardır empoze edilen öğretilerdir.Kadın örgütlülüğünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve sektörün mevcut krizlerinde dahi kadınların ilerleyebilecek güce sahip olduğunu önce kadınlara sonra da tüm sektöre göstermek amacıyla her yıl gerçekleştirilmektedir. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Türkiye Denizcilik Federasyonu, Armatörler Birliği ve WISTA Türkiye destek vermiştir.

 

SHEFARERS PLATFORMU

SheFarers Platformu, GEMİMO çatısı altında projelendirilen ve denizci kadınların yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlayan. Bu platform, alanındaki ilk proje olma özelliği taşımaktadır ve ilk etkinliğini Dünya Denizcilik Günü’nde gerçekleştirmiştir.

Denizde ve karada başarılı çalışmalara imza atan kadın denizciler, öğrenciler, akademisyenler, dernekler ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. SheFarers Mentörlük programı, uluslararası bir proje olma hedefi taşıyarak, denizcilik liselerinden fakültelere ve akademik yaşama kadar, gemide, karada ve özellikle sahada görev yapan kadınların yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri kapsamında yer alan cinsiyet eşitliği ilkesini desteklemek adına, IMO tarafından 2019 yılı Denizcilik Günü teması “Denizde Kadını Güçlendirme” olarak belirlenmiştir.

GEMİMO, bu etkinlikleri başlatarak ilkini 8 Mart’ta Yakamoz Sempozyumu ile gerçekleştirmiş ve ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü (IMO) da yanına alarak, denizcilik liselerinden fakültelere ve akademik yaşama kadar geniş bir yelpazede görev yapan Türk kadın denizcilerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla SheFarers “Mentörlük” projesini hayata geçirmiştir.

Londra’da gerçekleşen Denizcilik Haftası’nda TMMOB GEMİMO ve SheFarers platformunun IMO ile yaptığı toplantılar sonucunda, Dünya Denizcilik Günü haftasında IMO’nun tema sayfasında Türkiye ve Türk kadın denizcileri ilk defa yer alacaktır.

 

MARİTİME SHEEO

Denizcilik Endüstrisinde Çeşitliliğin savunucusu olarak Hindistan denizcilik endüstrisinde ve yurtdışında cinsiyet sorunları için başvurulması gereken bir platformdur. Değişime yön verme tutkusuyla Ağustos 2019’da Maritime SheEO kurulmuştur.
Maritime SheEO, çeşitlilik açısından iş durumuna odaklanan bir dizi hizmet sunmaktadır. Çeşitlilik ve katılım (D&I), liderlik, yenilikçilik, girişimcilik ve rekabet avantajına odaklanarak denizcilik ve müttefik endüstrileri etkileyebilecek çözümler yaratmayı, eşit şartlar oluşturmak ve kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesine yardımcı olacak bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Women Seafarers: Global Employment Policies and Practices-  Kadın Denizciler:Küresel istihdam Politikaları ve Uygulamaları

Kadın Denizciler: Küresel istihdam politikaları ve uygulamaları kitabı 03 Eylül 2003 tarihinde yayımlanmıştır. Kitap 45 kuruluş ve 34 ülkeden düzenleyiciler, eğitimciler, yöneticiler, armatörler, sendika yetkilileri ve kadın denizcilerle yapılan görüşmelere dayanıyor. Kadın denizcilerin işe alınması ve işte tutulmasıyla ilgili temel konuları belirliyor, işverenlerin, sendikaların ve düzenleyici kurumların uygulama ve politikalarını inceliyor ve daha ileri eylem önerileri sunuyor.

Dünya çapında ticari ve yolcu gemilerinde çalışan kadınların çalışma koşulları ve refahına ilişkin, gemi topluluklarına entegrasyon, ayrımcılık, cinsel taciz ve çeşitli zorluklarla başa çıkma dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsıyor. Ayrıca denizcilik sektöründe kadın istihdamının tarihsel arka planı ve mevcut durumu inceleniyor ve işe alım, eğitim ve doğum izni ile ilgili politikalar için öneriler sunuluyor. Bu kitap, küresel düzeyde çağdaş kadın denizcilere odaklanan türünün ilk örneğidir ve gerçek deneyimlerin ayrıntılarını içerir.

 

 

IMO TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROGRAMI

WOMEN IN MARITME- DENİZCİLİKTE KADINLAR

IMO’nun cinsiyet programı 1988’de başlatıldı. O zamanlar sadece birkaç denizcilik eğitim enstitüsü kapılarını kız öğrencilere açıyordu. O tarihten bu yana, IMO’nun cinsiyet ve kapasite geliştirme programı, IMO’nun politika ve prosedürlerine cinsiyet boyutunun dahil edilmesi için kurumsal bir çerçevenin oluşturulmasına yardımcı oldu. Bu, denizcilik sektöründeki kadınların denizcilik eğitimine ve istihdam fırsatlarına erişimini desteklemiştir. IMO’nun sunduğu burslar, özellikle gelişmekte olan bölgede deniz sektöründe yer alan kadınların üst düzey teknik eğitim almalarını kolaylaştırmayı sağlıyor. Aynı zamanda denizcilik idarelerinde, liman ve deniz eğitim enstitülerinde kariyerlerini yaygınlaştırmak isteyen kadınlar için fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir. Bu burslar, özel olarak seçilen ve kaydedilen kadınlara, özellikle gelişmekte olan dönemdeki denizcilik topluluklarında profesyonel kadınların yerlerinin iyileştirilmesi için destek sağlamaktadır. Bu tür girişimler, denizcilik sektöründe cinsiyet eşitliği ve kadınların daha fazla temsil edilmesi için atılmış adımlar olarak değerlendirilebilir. IMO’nun bu çabaları, kadınların deniz sektöründeki rollerini geliştirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik bir taahhüdü temsil etmektedir.

 

Eğitim – Görünürlük-Tanınma

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), denizcilik sektöründe kadınların başarılarını vurgulamak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. IMO’nun denizcilik sektöründeki kadınları #MaritimeWomenPhotoShare etiketiyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya davet etmesi, sosyal medya aracılığıyla bu profesyonellerin iş yerlerindeki deneyimlerini vurgulayarak genç kadınların denizcilik sektörüne yönelmesine imkan sağlıyor.Ayrıca IMO’nun ilan ettiği ilk Uluslararası Denizci Kadınlar Günü, “Eğitim-Görünürlük-Tanınma: Engelsiz bir çalışma ortamını destekleme” ilişkisine odaklanmaktadır. Bugün, denizcilikte başarı elde etmiş kadınları vurguluyor, onların başarılarını kutlamak ve cinsiyet dengesini sağlamak için bir platform sağlıyor. 18 Mayıs 2022 itibariyle uluslararası denizci kadınlar günü, sanal bir sempozyum, denizcilikte bir kadın raporunun yayınlanması ve sosyal medya kampanyası gibi çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sektördeki kadın varlığını vurgulamak için kadın cinsiyet sembolü ve deniz çapa sembolünün sanatsal olarak birleştirilmesi ile bir logo yayımladı.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda SDG 5’in Desteklenmesi

IMO, denizcilikteki mevcut cinsiyet dengesizliğini ele almak ve cinsiyet eşitliğine ilişkin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’e ulaşmayı hedefliyor. IMO uzun süredir devam eden Denizcilikte Kadınlar Program ile denizcilik sektöründe cinsiyet dengesini sağlamayı amaçlıyor

 

DENİZCİLİKTE KADIN – EĞİTİM

The Maritime SheEO liderlik hızlandırıcı programı, deniz taşımacılığındaki karar alma sürecinde kadınların da yer alabilmeleri için kadınların liderlik donanımlarını artırmayı amaçlamaktadır. Denizcilik sektörünü ileriye taşımaya yardımcı olmakta ve siyasi, ekonomik ve kamusal hayattaki tüm karar alma düzeylerindeki liderlikler için kadınların tam ve etkin katılımını ve fırsat eşitliğini sağlamaktadır Söz konusu program, IMO’nun her yıl kadın katılımcılara sponsor olduğu üst-düzey teknik eğitim kurslarına yönelik bir çalışmadır.

 

Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU)

İsveç’in Malmö kentinde bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU), 1983 yılında IMO’nun himayesinde kurulmuş bir lisansüstü denizcilik üniversitesidir.

WMU Kadın Derneği (WMUWA), gelecekteki büyümeyi planlarken dünya çapındaki diğer kuruluşlarla uluslararası ağları genişleterek geçmiş, mevcut ve potansiyel kız öğrencilerden oluşan bir ağ kurmayı amaçlamaktadır. Bu Dernek aracılığıyla IMO her yıl bir kadının WMU’ya katılması için fon sağlıyor.

 

IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü (IMLI)

Malta’nın Valletta kentinde bulunan IMO Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü (IMLI), IMO tarafından 1988 yılında kurulmuştur. IMLI, uluslararası deniz hukuku alanında uzmanlar yetiştirmektedir. IMLI, tüzüğüne yerlerinin %50’sinin kadınlara ayrılması şartını koyan ilk BM organıydı.

 

Denizcilikte Kadın – Görünürlük

Denizcilik Konuşmacıları Bürosu

IMO ve WISTA International, halka denizciliğin her alanında kadın uzmanlardan oluşan küresel bir veri tabanı sağlayan Denizcilik Konuşmacıları Bürosu adında yeni bir platform oluşturmak için ortaklık kurdu. Konuşmacılar Bürosu, denizcilik endüstrisindeki kadınların sesini yükseltmeyi ve denizcilik sektörü konferans ve etkinliklerinin, içinde yaşadığımız çeşitli ve dinamik dünyayı temsil etmek için düşünce çeşitliliğine sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Denizcilikte Kadın – Tanınma

2019 yılında Dünya Denizcilik Günü’nde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dair farkındalığı artırmak ve tüm dünyada denizcilik sektöründe yer alan kadınların katkılarına ilişkin önemin vurgulanması için “Denizcilik Topluluğunda Kadınların Güçlendirilmesi” (Empowering Women in the Maritime Community)” teması belirlenmiştir.

Bu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi konusunda farkındalık yaratma ve tüm dünyada kadınların önemli katkısını vurgulama fırsatı sağladı.

IMO, denizcilik idarelerinde, limanlarda ve denizcilik eğitim enstitülerinde kadınların belirlendiği ve kariyer geliştirme fırsatları için seçildiği bir ortam yaratılmasına yardımcı olmak ve denizcilik alanında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla konuşmayı teşvik etmek için denizcilikle ilgili çeşitli paydaşlarla çalıştı. Denizcilikte Kadınlar programı, Turning the Tide filminin galasının yapılması, denizcilik sektöründeki kadınların çevrimiçi profillerinin başlatılması ve program aracılığıyla başlatılan Denizcilikte Kadın Derneklerine (WIMA’lar) destek sağlanması da dahil olmak üzere çok sayıda etkinlikle ilerleme kaydetti.

 

Denizcilik Derneklerinde Kadınlar

IMO, denizcilik endüstrisinde cinsiyet dengesini iyileştirmek için profesyonel ağların oluşturulmasını kolaylaştırdı.

IMO’nun himayesi altında, Afrika, Arap Devletleri, Asya, Karayipler, Latin Amerika ve Pasifik’te yaklaşık 152 ülkeyi ve bağımlı bölgeyi ve 490 katılımcıyı kapsayan sekiz Denizcilikte Kadın Dernekleri (WIMA’lar) kurulmuştur.

Kadınlara yönelik bu bölgesel denizcilik derneklerine erişim, üyelere sadece cinsiyetle ilgili değil aynı zamanda teknik konularla ilgili birçok konuyu tartışabilecekleri bir platform sağlıyor. Bu dernekler, denizcilik sektörüne giren kadınların karşılaştıkları bazı kurumsal engelleri ve kültürel damgalamayı daraltma konusunda aradaki boşluğu doldurma da bir miktar yol kat edebilir.

 

 

WISTA Uluslararası

WISTA Türkiye, Türk denizciliğine emek veren tüm kadınları çatısında barındırmak ve desteklemek vizyonu ile kadınları bir araya getiren organizasyonlar yaparak, seminerler ve konferanslar düzenleyerek ve çeşitli sosyal yardım projeleri ile kız öğrencilere burs vererek hizmet sağlamaktadır.

WISTA International’ın tüm yönetim kurulu üyeleri, Türk kadınlarının bir WISTA mağazası kurma çabalarını desteklemek amacıyla 29 ve 30 Mayıs 2009 tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyarette bulundular. WISTA, yeni kurulan WISTA Türkiye’ye destek vermek amacıyla bu yılki yıllık yönetim kurulu toplantısını 29 Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleştirmeye karar verdi.
Derneğin temel amacı bu sektörde çalışan kadınların dayanışma yaratarak gündelik sorunlarını, deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlamaktır. Bu derneğin üyelerinin denizcilik sektörünün farklı alanlarından gelmesi, çeşitli etkinliklere başkalarının bakış açısını görme fırsatı ve özgürlüğü sağlıyor.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM- Süreci kapsayıcı, eşit ve sürdürülebilir olarak yeniden inşa etmek ve dayanıklılığın ve iyileşmenin merkezinde yer alan kadınların liderliklerini ve katkılarını ortaya koymak için yaşadığımız krizden ortaya çıkan fırsatı iyi kullanmalıyız. Ayrıca, denizcilik sektöründe emek sarf eden herkes, bu sektörün merkezindedir. Toplumsal cinsiyet ayrımına karşı tüm yeteneklere fırsat yaratarak sektörü yönettiğimizden emin olmalıyız. .

 

Kadınların sorunlarına dikkat çekmeyi başarabildiğimiz bu günlerde, bu problemlerin çözümü de en doğru rotayı da hep beraber çizebilmektir.

 

KAYNAKÇA

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Pages/WomenInMaritime/women%20in%20maritime%20banner-style_A.jpg adresinden alındı

Bakal, M. (2019, Şubat 5). Kadın Denizciler ve Demokrasi. Kasım 10, 2023 tarihinde Türk Deniz Medya: https://turkdeniz.com/kadin-denizciler-ve-demokrasi adresinden alındı

ÇINAR, S. B. (2023). Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) m 2/f Işığında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Cinsiyetçi İfadelerin Değiştirilmesi Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme. İstanbul Hukuk Mecmuası, 81(2), 346-376. Kasım 9, 2023 tarihinde alındı

Deniz ve Kadın Sempozyumu. (2016). Kasım 13, 2023 tarihinde Yakamoz Sempozyumu: https://yakamozsempozyumu.org/#home adresinden alındı

Deniz ve Kadın Sempozyumu. (2017). Kasım 13, 2023 tarihinde Yakamoz Sempozyumu: https://yakamozsempozyumu.org/_old/www.yakamozsempozyumu.org/2017.html adresinden alındı

Denizci Kadınlar. (2018). Deniz Kültürü ve Çevre Dergisi(45), 27-49. Kasım 12, 2023 tarihinde alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Pages/WomenInMaritime/women%20in%20maritime%20banner-style_B.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Pages/WomenInMaritime/IMO_WomeninMaritime_cropped__.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/PublishingImages/Pages/SustainableDevelopmentGoals/SDG5.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Pages/WomenInMaritime/women%20in%20maritime%20banner-style_C.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Women%20in%20Maritime/Women%20in%20Maritime%20V2.png adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Women%20in%20Maritime/Women%20in%20Maritime%20Survey%202021%20Series%20V2%20-%20Slide%202.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Women%20in%20Maritime/Women%20in%20Maritime%20Survey%202021%20Series%20V2%20-%20Slide%204.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Women%20in%20Maritime/Women%20in%20Maritime%20Survey%202021%20Series%20V2%20-%20Slide%203.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. International Maritime Organization. Kasım 15, 2023 tarihinde https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/TechnicalCooperation/PublishingImages/Women%20in%20Maritime/Women%20in%20Maritime%20Survey%202021%20Series%20V2%20-%20Slide%203.jpg adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 15, 2023 tarihinde https://images.app.goo.gl/84a3RKtPmXC97LY87 adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 15, 2023 tarihinde https://images.app.goo.gl/J53BFuDqPLYFHQwKA adresinden alındı

Dijital Görsel. 15 adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 15, 2023 tarihinde https://images.app.goo.gl/W3hWe5FPaKxqDNp86 adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 15, 2023 tarihinde https://images.app.goo.gl/3JNZvvuZscpvqoxk8 adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 15, 2023 tarihinde https://media.licdn.com/dms/image/C4D03AQHjlwTTa9Yx_g/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1651905328558?e=1706140800&v=beta&t=71cDPtMPdTY8p9i-TuSMqcXhHqomwjiYvgcstxeLecQ adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 16, 2023 tarihinde https://images.app.goo.gl/VGuF7MTyqWHrhcoZA adresinden alındı

Dijital Görsel. Kasım 16, 2023 tarihinde https://images.app.goo.gl/VqMq3AAP1jCgNCpZ adresinden alındı

IMO, Denizcilik Sektöründeki Geleceğin Kadın Liderleri için Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliğini Teşvik Ediyor. (2020, Aralık 15). Kasım 13, 2023 tarihinde Deniz Ticaret Odası: https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/haberler/imo-denizcilik-sektorundeki-gelecegin-kadin-liderleri-icin-toplumsal-cinsiyet-cesitliligini-tesvik-ediyor-1739-1 adresinden alındı

IMO’nun 2019 Teması Kadınlar. (2018, Ağustos 30). Kasım 11, 2023 tarihinde Deniz Ticaret Gazetesi: https://www.denizticaretgazetesi.org/haber/imonun-2019-temasi-kadinlar-11616 adresinden alındı

International Labour Organization. (2003). Women seafarers: Global employment policies and practices. Kasım 13, 2003 tarihinde https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221134911_EN/lang–it/index.htm adresinden alındı

Internatıonal Maritime Organization. (2019). Women in Maritime. Aralık 10, 2023 tarihinde Internatıonal Maritime Organization: https://www.imo.org/en/ourwork/technicalcooperation/pages/womeninmaritime.aspx adresinden alındı

International Maritime Organization. (2019). Women in Maritime – Recognition. KASIM 11, 2023 tarihinde International Maritime Organization: https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/Women-in-Maritime-Recognition.aspx adresinden alındı

International Maritime Organization. (2019). Women in Maritime – Training. KASIM 11, 2023 tarihinde International Maritime Organization: https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/Women-in-Maritime-Training.aspx adresinden alındı

International Maritime Organization. (2019). Women in Maritime – Visibility. KASIM 11, 2023 tarihinde International Maritime Organization: https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/Women-in-Maritime-Visibility.aspx adresinden alındı

Maritime SheEO. (2001). About Us. KASIM 11, 2023 tarihinde Maritime SheEO: https://maritimesheeo.com/about-us/ adresinden alındı

SheFarers denizcilerin yanında. (2020, Kasım 18). Kasım 13, 2023 tarihinde Denizcilik Dergisi: https://www.denizcilikdergisi.com/denizcilik-gundem-haberleri/shefarers-denizcilerin-yaninda/ adresinden alındı

SheFarers Yakamoz 2020 -” Kadınlar Denizde”. (2020). Kasım 13, 2023 tarihinde TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası: https://gemimo.org/4/haber-ve-duyurular/115/shefarers-yakamoz-2020-kadinlar-denizd/ adresinden alındı

YALÇIN, E. (2019). TÜRK KADIN DENİZCİLERİN İSTİHDAM DURUMU VE KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 32-41. KASIM 11, 2023 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/889013 adresinden alındı

 

 

Yazar Giz - Azra Ebrar Akbulut

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Deniz ve Liman İşletmeciliği

One Comment

Cevap bırakın
  1. Mükemmel bir makale. Maalesef ki ülkemizde dahil her ülkede böyle sorunlarla karşılaşmak çok kötü. Böyle farkındalıkların her yerde olmasını isterim. Bir kadın olarak kendi adıma sizden teşekkür ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AFET LOJİSTİĞİ

AKÇANSA PORT