in ,

Çatma

                                                        ÇATMA

Çatışan cisimlerin ticaret yasamız ile belirlenen ve gemi niteliğini oluşturan “denizde hareket ve kullanabilme” imkânının varlığıdır. Gemilerin birbirleri ile çarpışmasını ifade eder.

Çatmaların  Uluslararası Alanda Düzenlenmesi

Çatmalar konusunda iki çeşit uluslararası sözleşme yapılmıştır. Çatmaları önlemeye ilişkin sözleşme; ilk defa 1929’da kabulledilip 1948 ve 1960’da değiştirilip 1974’te son şeklini alan Londra Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşme’si ve bunun eki olan Çatmaları Önleme Tüzüğü (International Regulations for Preventing Collisions at Sea – COLREG 1972) kabul edilmiştir. Böylece çatmayı önlemek amacı ile deniz trafik kuralları tespit edilmekte ve bazı tedbirler öngörülmektedir. 

Türkiye sözleşmeye ve tüzüğe katılmıştır. Çatma meydana geldikten sonra sorumlulukla ilgili hususlara ilişkin sözleşme; çatmalar milliyetleri farklı gemiler arasında, açık denizlerde ve başka devletlerin karasularında meydana gelmektedir. Kanunlar ihtilafı ortaya çıkmakta olup muhtelif kanunları, kuralları birbirinden farklı olduğundan uygulanacak kanuna göre sonuç değişebilir.

Bu kanunun uluslararası alanda birleştirilmesi amacı ile çatışmalar hakkında 1910 Brüksel Sözleşmesi kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi tasdik etmiş, 1955’te bu sözleşmeye taraf ülke olmuştur. Ayrıca ülkemiz, Londra Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi(International Convention for The Safety of Life at Sea – SOLAS 74)’ne 1980 yılında ve Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kurallarına (International Regulations for Preventing Collisions at Sea – COLREG 1972) 1977 yılında taraf olduğunu ilan etmiştir. 

Çatmanın Unsurları

Çatışma, gemi niteliğinde vasıtalar arasında olmalıdır;

 • Gemilerin kullanıldıkları hizmet çatışmanın kurallarının uygulanışı açısından etken değildir. Yatlar, denizci yetiştirme gemileri, gezinti, spor, eğitim öğretim ve bilimsel amaçlara uygun şekilde tahsis edilmiş gemiler, sadece kamu hizmetine tahsis edilen devlet gemileri ile donanmaya bağlı harp gemileri ve yardımcı gemilere çatma kuralları uygulanır. Bir denizaltının veya savaş gemisinin ticari gemi ile çatması da çatma sayılır.
 • Çarpışanlardan biri gemi olmadığında çatmaya ilişkin kurallar uygulanamaz. Bir geminin köprü, duba, rıhtım, fener ya da yalıya çarpması deniz ticareti açısından çatma sayılmaz. Bu durumlarda Borçlar Hukuku’nun genel kuralları uygulanır.
 • Gemilerin hareket hâlinde olması şart değildir. Demirli gemiye hareket eden bir geminin çarpması veya iki demirli geminin çarpışması çatma sayılır.

Çarpışan gemilerin birbirinden ayrı ve aralarında hukuki bir ilişki bulunmaması gerekir;

 • Cer (çekme) ilişkisinde, çeken ve çekilen gemiler birbirinden ayrı olmadıklarından bunlar arasındaki çatma, yasalarımıza göre çatma sayılmaz. Çeken ve çekilenler, başka bir gemiyle çarpışırsa çatma hükümleri ortaya çıkar.
 • Gemilerin hareket hâlinde olması şart değildir. Demirli gemiye hareket eden bir geminin çarpması veya iki demirli geminin çarpışması çatma sayılır.

Çarpışan gemilerden en az bir tanesinin “deniz gemisi” niteliğinde olması gerekir;

 • Deniz gemisi ile bir nehir gemisi çarpıştığında; nehir gemisinin denize açılma durumu varsa bu çarpışmaya da çatma kuralları uygulanır.
 • İki nehir ya da iki göl gemisinin çarpışmasından Borçlar Hukuku hükümleri uygulanır.

Ticaret yasamızın çatma kurallarının uygulanabilmesi için gemilerin birbirleriyle fiilen veya hükmen çarpışması gerekir;

 • İki geminin çarpışması için birbirleriyle temas etmesi yeterlidir.
 • Hükmen çatma; gemi bir manevrayı yapmak veya yapmamak suretiyle veya kurallara uymama yüzünden başka bir gemiye veya gemide bulunan can veya mallara çatma olmaksızın bir zarar verirse çatma kuralları uygulanır

                                                         ÇATMANIN ÇEŞİTLERİ

Kusursuz ve kusurlu çatma olarak ikiye ayrılır;

KUSURSUZ ÇATMA

 • Çatma tahmin edilmeyen bir hâl ya da zorlayıcı kuvvet yüzünden olmuş ya da neden ileri geldiği anlaşılamamışsa ortada bir kusursuz çatma vardır.
 • Büyük dikkat ve önem gösterilmesine rağmen önlenmesi olanaksız olağanüstü duruma umulmayan hâl veya zorlayıcı sebep denir.
 • Kusursuz çatmada gemilerin ya da gemilerde bulunan can ve malların çarpışma nedeniyle uğradıkları zarar için tazminat istenemez. Donatanların sorumluluğu söz konusu olamaz, herkes kendi zararına katlanır. 
 • Çarpışmanın yoğun sis, fırtına, umulmadık akıntı, dümen ya da pervanelerin kırılması nedeniyle meydana gelmesi ya da çarpışmasının nedeninin bilinmemesi gibi durumlar yetkili makamların emirleri bile bu çerçevede umulmayan hâllerden sayılır. Ancak umulmayan hâl ya da zorlayıcı kuvvet varlığına rağmen kusursuz çatışmadan söz edebilmek için gemi adamlarının hiçbirinde en küçük bir kusur bulunmaması gerekir. 

KUSURLU ÇATMA

Bir tarafın kusur ile çatma;

 • Çatışmanın bir tarafın gemicilik kurallarına ve özellikle çatışmayı önleme kurallarına aykırı davranışının neden olmasıdır. 
 • Kusur, yapılması gereken bir fiilin yapılmaması veya yapılmaması gereken bir hareketin yapılması demektir. Örneğin; yanlış rota takibi, yanlış manevra, aşırı sürat, sis düdüklerinin yeterli şekilde kullanılmaması kısaca deniz trafik kurallarına aykırı hareket edilmesi hâlleri gibi. Bu şekilde oluşan çatmada, kusurlu olan geminin donatanı çatmadan dolayı meydana gelen zararı karşılamakla yükümlüdür.

Müşterek kusurlu çatma;

 • Çatma, çarpışan gemilerin gemi adamlarının müşterek kusurlarından meydana gelmişse, olay müşterek kusurlu çatmadır. Yasalarımızda, çatma sonucu doğan zararın giderilmesinde mal ya da cana gelmesine göre bir ayrım yapmıştır. 
 • Buna göre;

Mallara zarar gelmesi durumunda, çarpışan gemilerin gemi adamlarının müşterek kusurlarından ileri gelmişse bu gemilerin donatanları çatma yüzünden gemilerin veya gemilerde bulunan malların uğradıkları zararı kusurlarının ağırlığı oranında düzenlemekle yükümlüdür. Böyle bir durumda donatanlardan; Müşterek kusurlu çatmada mallara gelen zarar nedeniyle her donatan kendi gemisinin kusurundan sorumlu olması beklenir. Donatanların sorumluluğu kısmi sorumluluktur. Donatandan kusur oranından fazla tazminat ödemesi beklenmez (Sorumluluğu oranında ödeme yapar.).

Cana zarar gelmesi durumunda, ölüm, yaralanma, sağlığın bozulması gibi durumlarda donatanların zincirleme sorumlu olduğu öngörülmektedir. Böyle bir durumda zararın tamamını ödeyen donatanın diğer geminin donatanı ve kusurlu gemi adamlarına olaydaki kusurlarının ağırlığı oranında cayma hakkı vardır. 

Zincirleme sorumluluk gemi ve navlun yani deniz servetiyle sınırlıdır. 

Çatma sonucundan doğan bütün zararlar için donatanlar sınırlı ayni sorumludur. Fakat donatanın çatmada bir kusuru varsa sınırsız sorumluluğu söz konusu olur. 

Çatmada maddi zarar ve masraflar ile mahrum kalınan kârın ödenmesi istenir.

           Çatma Durumlarında Tazminat Davası, Dava Zaman Aşımı ve Dava Tarafları

Çatmadan doğan tazminat davaları iki yıllık bir zaman aşımına tabidir. Bu sürecin başlangıcı çatmanın meydana geldiği tarihtir. Müşterek kusurlu çatmada donatanlar arasındaki cayma davası ise bir yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı cayma hakkına imkân veren ödemenin yapıldığı günün geçmesiyle başlar. Ülkemizde tanımlanan yasalarda, çatmadan zarara uğrayanlara zarara neden olan kusurlu gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkı tanınmıştır. “Gemi Alacaklısı Hakkı” sahibine, gemi üzerinde bir rehin hakkı sağlar.

Dava tarafları; 

Davacı olarak tanımlanan kişiler; zarara uğrayan geminin donatanı, yük sahipleri ile gemideki yolcu ve gemi adamlarıdır. Davalı olarak tanımlanan kişiler ise; kusurlu geminin donatanı ve kusurlu gemi adamlarıdır. Çatma kılavuzun kusurundan kaynaklanmışsa ona karşı da dava açılabilir.

Çatmada Yargı Organı ve Uygulanacak Kurallar 

 • İç hukuk açısından, çatmada yargı organı ticaret mahkemesi yoksa hukuk mahkemesidir.
 • Yetkili mahkeme açısından, donatana karşı bu sıfatla açılacak davalar Bağlama limanı mahkemesine açılır. Bağlama limanı mahkemesinde dava açılması genel ve kesin bir kural değildir. Hukuk Usulü Mahkemeleri Yasası’na göre; dava haksız fiilin olduğu yer yani çatışma yeri, tedbiren haczin konduğu ya da davalının ikametgâhı mahkemesine açılabilir.
 • Uluslararası ilişkiler açısından, çatışma değişik bayraklı gemiler arasında ve değişik sularda olabilir.

Kara Sularımızda Çatma

 • Ceza hukuku açısından suç oluşturan fiillerde sorumlulukları düzenleyen kurallar kamu düzeni kurallarıdır. Ceza hukuku açısından Türk yargı organları yetkilidir ve Türk Yasaları uygulanır.
 • Hususi hukuk açısından Türk yargı organlarının yetkili olması kuralı yanında, tarafların Türk yargı organına başvurusundaki özgürlük ve uygulanacak kurallar açısından bir takım ayrımlar yapmak gerekir.

Çatışma, yabancı ve Türk gemileri arasında olduğunda

 • Yabancı gemi, Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülke bayrağı taşıyorsa Brüksel Konvansiyonu Kuralları uygulanır.
 • Yabancı gemi, Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülke bayrağı taşımıyorsa Türk yasaları uygulanır.

Çatışma, yabancı gemiler arasında olduğunda

 • Her iki gemi Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülkenin bayrağını veya bayraklarını taşıyorsa Türk yargı organlarında Brüksel Konvansiyonu kuralları uygulanır.
 • Yabancı gemilerden biri veya her ikisi de Brüksel Konvansiyonu’na taraf ülkelerin bayrağını taşımıyorsa Türk yasaları uygulanır.
 • Yabancı gemiler Türk yargı organlarına başvurmakta özgürdürler.

Açık Denizde Çatma

 • Çatma, aynı bayrak taşıyan gemiler arasında olmuşsa bayrak yasaları uygulanır. 
 • İki Türk gemisi çatışmasında Türk yasaları geçerlidir.
 • Çatışma Türk ve yabancı gemiler arasında olduğunda;

Çatışan yabancı gemi Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülkenin bayrağını taşıyorsa Brüksel Konvansiyonu kuralları uygulanır.

 • Çatışan yabancı gemi Brüksel Konvansiyonu’na taraf bir ülkenin bayrağını taşımıyorsa Türk yargı organları yetkilidir ve Türk hukuk kuralları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

PROF.DR.İSMET BALIK’IN DERS NOTLARINDAN ALINMIŞTIR.KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Yazar Gabya - Özlem Çakmak

Ondokuzmayıs üniversitesi- deniz ve liman işletmeciliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Asenkron Motorların Stator Sargıları

Kurtarma ve Yardım